Regulamin darowizn i płatności online

Wstęp

Art. 1

Niniejszy Regulamin określa zasady przekazywania za pomocą płatności online darowizn i wsparcia na rzecz Fundacji Kolor Serca oraz określa prawa i obowiązki darczyńców.

Art. 2

Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Darczyńców oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego stronę internetową Fundacji.

Art. 3

Podmiotem prowadzącym stronę internetową jest Fundacja Kolor Serca, przy ul. Gajowej 76/37, 85-087 Bydgoszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS: 0001045307, NIP: 5543014730, REGON: 525782714 („Fundacja”).

Art. 4

Każdy Darczyńca zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, polityką ochrony danych osobowych (RODO) i Polityką prywatności oraz przestrzegania ich postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania ze Strony Internetowej.

Definicje

Art. 5

Pojęcia, wymienione poniżej, należy rozumieć następująco:

  • Strona Internetowa – strona internetowa, przy użyciu, której możliwe jest dokonanie płatności online, dostępna pod adresem,
  • Darczyńca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  • Administrator – osoby wskazane przez Fundację,
  • Regulamin – niniejszy Regulamin,
  • Usługa  – usługa wykonywana przez PayU na rzecz Klienta na mocy postanowień Regulaminu, polegająca na przeprowadzaniu Płatności; usługa płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Przekazywanie darowizny

Art. 6

Darczyńca przekazując środki finansowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego, a więc zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji kosztem swego majątku.

Art. 7

Darowizna finansowa na rzecz Fundacji Kolor Serca może zostać przekazana bezpośrednio na konto Fundacji z dopiskiem „Darowizna”. Konto Fundacji jest prowadzone przez Nest Bank: 60 2530 0008 2020 1077 6239 0001.

Art. 8

1. Darowizna finansowa może zostać przekazana za pośrednictwem usługi udostępnionej na stronie Fundacji w dolnej stopce strony www.kolorserca.pl „Przekaż darowiznę online” lub w zakładce strony Chcesz pomóc -> Darowizna.

2. Usługa jest obsługiwana przez operatora płatności internetowych PayU (PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495). Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy operatora płatności dostępne na stronie: PayU SA i dolnej stopce strony Fundacji.

3. Dane darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji Kolor Serca prowizję w wysokości określonej w tabeli opłat i prowizji operatora płatności.

Art. 9

Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w RODO Darczyńca (https://kolorserca.pl/wp-content/uploads/2023/07/KLAUZULA_INFORMACYJNA_DLA_DARCZYNCY_RODO.pdf).

Art. 10

Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (analogiczne, jak w transakcjach bankowych). W ten sposób wszystkie przesyłane informacje są bezpiecznie szyfrowane.

Reklamacje

Art. 11

1. Wszelkie reklamacje, jak również zapytania, wątpliwości itp., powinny być zgłaszane na adres Fundacja Kolor Serca, przy ul. Gajowej 76/37, 85-087 Bydgoszcz.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko Darczyńcy wraz ze wskazaniem i dokładnym opisem przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Administrator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Administratora Darczyńca zostanie powiadomiony listownie pocztą tradycyjną. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Administratora Darczyńca ma prawo dochodzić swojego roszczenia na drodze sądowej.

Art.13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.