Jesteśmy, Pomagamy!

Statut Fundacji Kolor Serca

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Kolor Serca, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Sandrę Jankowską – Wróblewską, obywatelkę polską, zwaną dalej Fundatorką.

2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12.05. 2023 r. w Bydgoszczy w Kancelarii Notarialnej z siedzibą przy ul. Stary Port 13, przez panią notariusz Emilię Chojnowską.

3. Fundacja działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) postanowień niniejszego Statutu.

4. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Fundacja posiada osobowość prawną.

7. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.

2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

6. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

7. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.

8. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

§ 3

Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności naukowej, oświatowo-kulturalnej, charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz wielkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.

§ 4

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

Cele i zakres działalności

§ 6

1. Podstawowym celem Fundacji jest wszechstronne wsparcie rodziców i opiekunów, zwłaszcza dzieci z problemami okołoporodowymi i rozwojowymi oraz niepełnosprawnymi. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechności zatrudnienia.

2. Cele szczegółowe Fundacji to:

a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym ochrona życia i zdrowia dzieci,
b) pomoc społeczna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. kierowana do rodziców i opiekunów oraz ich dzieci,
c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat dzieci przedwcześnie urodzonych,
e) prowadzenie telefonu zaufania,
f) działalność charytatywna,
g) promocja i organizacja wolontariatu,
h) działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
i) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
j) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
k) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
l) działalność na rzecz wpierania wspólnot i społeczności lokalnej,
m) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
n) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
o) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, wychowanie i oświata,
p) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
q) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
r) zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
s) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
t) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
u) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
v) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
w) turystyka i krajoznawstwo,
x) upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
y) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
z) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
aa) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
ab) działalność kulturalna służąca integracji i wspieraniu osób ciężko chorych i niepełnosprawnych,
ac) utworzenie placówki dla osób niepełnosprawnych wyposażonej w specjalistyczny sprzęt pomocny dla ich właściwego rozwoju.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rodzaje działalności Fundacji

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele statutowe prowadząc działalność odpłatną i nieodpłatną.

§ 9

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 10

Fundacja swoje cele realizuje poprzez następujące działania:

a) prowadzenie wsparcia rodziców i opiekunów,
b) propagowanie wiedzy na temat dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci niepełnosprawnych, opieki okołoporodowej, opieki dla rodziców po stracie, opieki wytchnieniowej, wsparcia psychologicznego rodziców i personelu medycznego, w szczególności poprzez wydawanie periodyków (w tym czasopism, broszur, ulotek), prowadzenie portali internetowych, telefonu zaufania,
c) wspieranie kobiet przebywających na oddziałach patologii ciąży,
d) współpracowanie ze specjalistami prowadzącymi trapię dla dzieci oraz wspierającymi rodziców,
e) organizowanie/prowadzenie warsztatów, grup wsparcia, konferencji i innych form wymiany wiedzy i doświadczeń,
f) organizowanie i prowadzenie spotkań/ warsztatów/ szkoleń dla rodziców i opiekunów,
g) współpracowanie z oddziałami neonatologii i patologii ciąży,
h) prowadzenie wsparcia dzieci, rodziców i rodzin na oddziałach neonatologicznych i oddziałach szpitali pediatrycznych,
i) wsparcie psychologiczne i promocja w zakresie zdrowia psychicznego rodziców, dzieci oraz personelu medycznego,
j) prowadzenie opieki wytchnieniowej,
k) współpracowanie z kołami naukowymi podejmującymi tematy z zakresu celów Fundacji,
l) indywidualne wsparcie poszczególnych rodziców i opiekunów,
m) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
n) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rodzin,
o) wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Fundacji,
p) zakładanie i prowadzenie ośrodków edukacyjnych, placówek oświatowych, opiekuńczo –wychowawczych i terapeutycznych/ socjoterapeutycznych, itp.,
q) prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających wszechstronny rozwój dzieci,
r) współpraca z samorządem lokalnym,
s) współpraca i wymiana doświadczeń miedzy placówkami, organizacjami, firmami i innym podmiotami życia publicznego (także zagranicznymi),
t) przygotowywanie i prowadzenie projektów i programów tematycznych w zakresie realizacji celów,
u) prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych,
v) prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i staży przeznaczonych dla osób pracujących z dziećmi, rodzicami, personelem medycznym,
w) prowadzenie działalności szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących z dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi i przedwcześnie urodzonymi,
x) przygotowywanie i prowadzenie projektów oraz programów tematycznych w zakresie realizacji celów, w tym audycji radiowych, telewizyjnych, mobilnych,
y) punktów informacyjnych, mobilnych wizualizacji celów Fundacji lub publikacji w mediach społecznościowych i w sieci Internet,
z) realizację kampanii społecznych w mediach społecznościowych, prasie, radiu, telewizji lub w innych środkach masowego przekazu,
aa) działalność wydawniczą,
ab) działalność doradczą,
ac) działalność naukową i badawczą,
ad) gromadzenie środków finansowych na realizację celów Fundacji,
ae) pozyskiwanie pamiątek, trofeów, autografów i ich zamianę w wyniku aukcji lub licytacji na środki finansowe przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji,
af) organizację imprez artystycznych, charytatywnych, sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych
ag) budowę i utrzymanie  ośrodków rehabilitacyjno- terapeutycznych, hosteli i innych obiektów pożytku publicznego oraz zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego.

§ 11

1. Działalność odpłatna będzie prowadzona przede wszystkim w następującym zakresie:

a) PKD 85.60.Z – działalności wspomagających edukację,
b) PKD 86.90.E – Działalności logopedycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej,
c) PKD 88.99.Z – pozostałej działalności społecznej gdzie indziej nie zakwalifikowywanej,
d) PKD 87.90.Z – pozostałej działalności społecznej z zakwaterowaniem,
e) PKD 79.12.Z – działalności organizatorów turystyki,
f) PKD 85.10.Z – wychowania przedszkolnego,
g) PKD 88.91.Z – opieki dziennej nad dziećmi,
h) PKD 58.11.Z – wydawania książek,
i) PKD 58.19.Z – pozostałej działalności wydawniczej,
j) PKD 72.20.Z – badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
k) PKD 94.99.Z – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
l) PKD 94.99.Z – działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
m) PKD 86.90.E – pozostałej działalności w zakresie opieki społecznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
n) PKD 86.90.A – działalności fizjoterapeutycznej,
o) PKD 86.21Z – praktyki lekarskiej ogólnej,
p) PKD 86.22.Z – praktyki lekarskiej specjalistycznej,
q) PKD 85.59.B – nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego i może być przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 12

Do prowadzenia swojej działalności Fundacja może zatrudniać pracowników.

Majątek Fundacji

§ 13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) a także inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 14

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji, konkursów grantowych i innego rodzaju przysporzeń majątkowych zarówno rzeczowych, jak i finansowych w złotych polskich i w innych walutach, poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
c) dochodów z reklam zamieszczanych na stronie Fundacji oraz w jej publikacjach,
d) funduszy pozyskanych od przedstawicielstw Unii Europejskiej bądź państw oferujących analogiczne wsparcie,
e) dochodów z majątku Fundacji,
f) przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
g) pożyczek,
h) odsetek od aktywów na rachunkach bankowych, lokat, wykupionych akcji
i) innych wpływów prawem dopuszczonych.

§ 15

1. Ofiarodawca może wskazać cel na realizację którego mają być użyte przekazane przez niego środki, a jeśli tego nie zrobi, dochody te mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

2. W przypadku darowizn i innych zapisów celowych, Fundacja może odmówić przyjęcia danej darowizny, zapisu bądź innej formy sponsoringu.

3. Fundacja nie może przyjmować darowizn i innych form sponsoringu, jeżeli ich przyjęcie pozostawałoby w konflikcie z misją i celami Fundacji.

4. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 16

Majątek Fundacji nie będzie wykorzystany do udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Organy Fundacji

§ 17

1. Organami Fundacji są:

a) Fundatorka,

b) Zarząd Fundacji,

c) Komisja Rewizyjna.

2. W Fundacji może działać Rada Honorowa, będąca organem konsultacyjno-doradczym wspierającym działalność Fundacji.

§ 18

Funkcja Członka Zarządu Fundacji i Członka Komisji Rewizyjnej nie podlega łączeniu.

§ 19

Posiedzenia wszystkich organów Fundacji są protokołowane.

§ 20

1. Uchwały Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podejmowane są co do zasady w głosowaniu jawnym.

2. Na wniosek jednego członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej oraz w sprawach personalnych zarządza się głosowanie tajne.

3. Członek Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem uzasadnienia.

Fundatorka

§ 21

1. Do kompetencji Fundatorki należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) powoływanie i odwoływanie likwidatorów,
d) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
e) zapraszanie do członkostwa w Radzie Honorowej.

2. Fundator podejmuje decyzje w formie uchwał samodzielnie lub na wniosek innego organu Fundacji.

Organ zarządzający

§ 22

Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.

§ 23

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym: Prezesa Zarządu.

3. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 24

1. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania, a członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka, zaś w przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub jego rozszerzenia, kolejnych członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundatorka na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Fundatorka może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.

4. Na czele Zarządu stoi Prezes i kieruje jego pracami, przy czym Fundatorka może wskazać siebie na tę funkcję.

§ 25

Członkowie Zarządu Fundacji:

a) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

b) mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji oraz zwrot udokumentowanych wydatków związanych bezpośrednio z pełnioną funkcją  w tym kosztów podróży. Jeżeli wymaga tego realizacja celów statutowych, członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej, w zakresie świadczenia pracy lub świadczenia usług innych, niż pełnienie funkcji w Zarządzie

§ 26

1. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu, może w każdym czasie złożyć rezygnację, w tym ze skutkiem natychmiastowym, z pełnienia funkcji.

2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani na wniosek Komisji Rewizyjnej, przez Fundatorkę, w każdym momencie.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu lub w przypadku Prezesa na ręce Wiceprezesa Zarządu

b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

c) śmierci Członka Zarządu

d) odwołania przez Fundatorkę na wniosek Komisji Rewizyjnej

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) wytyczanie i zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
d) podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących Fundacji,
e) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
f) realizacja celów statutowych,
g) sporządzanie planów działań Fundacji oraz budżetu,
h) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji,
i) zatrudnianie pracowników oraz nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
j) utworzenie nowych miejsc pracy,
k) ustalanie zasad wynagradzania za pracę w Fundacji,
l) obsługa techniczna Komisji Rewizyjnej i przechowywanie jej dokumentów.

§ 28

1. Zarząd jeden raz w roku obowiązany jest przedkładać roczne, pisemne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe na ręce Komisji Rewizyjnej.

2. Sprawozdania te Zarząd przedstawia do wiadomości Radzie Honorowej.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co pół roku.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydującym głosem jest głos Prezesa Zarządu.

§ 30

1. Zarząd Fundacji może powoływać zespoły, komisje i inne ciała kolegialne o charakterze opiniodawczym, doradczym lub honorowym, określając w uchwale zakres ich działania oraz czy mają one charakter doraźny czy stały.

2. Zarząd Fundacji może w każdym czasie odwołać członka zespołu, komisji lub innego ciała kolegialnego, jak również rozwiązać cały zespół, komisję lub inne ciało kolegialne z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej.

Organ kontroli

§ 31

1. Komisja Rewizyjna to kolegialny organ kontroli i nadzoru nad Zarządem Fundacji.

2. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Fundatorkę na czas nieokreślony. W jej skład wchodzi od 2 do 4 osób, w tym: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Członkowie Komisji Rewizyjnej.

3. W przypadku zmian w składzie Komisji Rewizyjnej, powoływania nowych członków i ich odwoływania dokonuje Fundatorka.

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) wnioskowanie w zakresie powoływania i odwoływania Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu Fundacji,

b) konsultowanie wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji,

c) przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu Fundacji,

d) sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji,

e) powołanie ze swojego składu pełnomocnika do zawieranie umów cywilnoprawnych, w tym umów o pracę z członkami Zarządu Fundacji,

f) funkcje doradcze względem Członków Zarządu.

§ 34

W celu wykonywania swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji oraz dokonywać kontroli majątku Fundacji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna swoje decyzje podejmuje w drodze uchwał.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Przewodniczy im Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydującym głosem jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna zwoływana jest przez:

a) Prezesa Zarządu Fundacji,

b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 36

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,

b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,

d) odwołania przez Fundatorkę.

Rada Honorowa

§ 37

1. Rada Honorowa jest organem konsultacyjno-doradczym wspierającym działalność Fundacji, w skład którego wchodzą osoby fizyczne popierające cele statutowe Fundacji oraz deklarujące pomoc rzeczową, doradczą lub merytoryczną przy ich realizacji.

2. Członkami Rady Honorowej mogą być osoby zaproszone do jej składu przez Fundatorkę, które wyrażą zgodę na pełnienie funkcji, w tym w szczególności: pracownicy służby zdrowia, naukowcy i terapeuci.

§ 38

Rada Honorowa działa na posiedzeniach, którymi kieruje Przewodniczący, wybrany spośród jej członków.

§ 39

Kompetencje Rady Honorowej:

a) przyznawanie w imieniu Fundacji tytułów honorowych, odznak, statuetek, dyplomów, certyfikatów i innych form uznania i odznaczenia, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji,

b) funkcje konsultacyjno-doradcze w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,

c) wyrażanie na wniosek organów Fundacji opinii oraz udzielanie wsparcia merytorycznego w działaniach podejmowanych w ramach celów statutowych.

§ 40

Rada Honorowa podejmuje decyzje jednomyślnie w drodze uchwały.

§ 41

W razie śmierci Fundatorki w jej miejsce wstępuje osoba wcześniej przez nią wskazana. W przypadku braku wskazania, w miejsce Fundatorki wstępuje osoba wybrana przez Radę Honorową.

Postanowienia końcowe

§ 42

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundatorka w drodze uchwały.

2. Zmiana statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.

3. W przypadku śmierci Fundatorki lub jej ubezwłasnowolnienia oraz niewyznaczenia lub niewybrania osoby pełniącej funkcję Fundatora, zmian Statutu może dokonać Zarząd Fundacji za uprzednią zgodą Komisji Rewizyjnej.

§ 43

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

§ 44

Fundacja składa corocznie właściwemu organowi sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 45

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorkę.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundatorka.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na podstawie uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.